Privacy Verklaring

In dit document staat beschreven hoe wij invulling geven aan de huidige privacy wetgeving. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en behandelen en beschermen de persoons gegevens van onze cliënten met grote zorg. Wij verwerken de persoons gegevens van cliënten overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Stichting Fin-Zo houd zich bezig met financiële zorgverlening. Deze financiële zorgverlening bestaat uit diensten zoals beschermingsbewind en mentorschap.
Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt Stichting Fin-Zo persoonsgegevens.

 

Grondslag en doel

Beschermingsbewind en mentorschap is een maatregel die wordt uitgesproken door de kanton rechter. Stichting Fin-Zo voert deze vorm van financiële dienstverlening uit op basis van een beschikking. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor de beschikking is afgeven.

 

Persoonsgegevens.

Stichting Fin-Zo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonische contacten

 

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Lidmaatschap vakbond
 • Gezondheidsgegevens
 • Strafrechtelijke verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Bewaar termijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In zaken waarin wij optreden als uw wettelijke vertegenwoordiger bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van 7 jaar. Hierin hanteren wij de richtlijnen van de VeWeVe.

 

Delen van gegevens

Stichting Fin-Zo deelt uw gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke taak of verplichting.
Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting maakt Stichting Fin-Zo gebruikt van software van derden. Met deze software leveranciers zijn verwerkers overeenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke van uw gegevens.

 

Uw rechten ten aanzien van der verwerking persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u van de hier beschreven rechten gebruik maken.

Mocht u zich willen beroepen op een van deze rechten verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

 

Recht van inzage

U heeft het recht om gegevens in te zien die Stichting Fin-Zo over u verwerkt

 

Recht op rectificatie

Wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

 

Recht op wissing

Wanneer u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, kunt hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verkering van persoonsgegevens door Stichting Fin-Zo wilt beperken kunt hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht op bewaar

U heeft recht bewaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig plaats vindt. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Vragen of klachten.

Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Fin-Zo, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens:

Naam kantoor: Stichting Fin-Zo

Adres: Postbus 40019

Postcode: 7504 RA Enschede

Contactpersoon: D.M. Csukardi

Email: info@stichtingfin-zo.nl

Telefoon: 053-230 80 77